Governança

Assemblea

Arran de Terra SCCL té l’assemblea anual com a màxim òrgan de govern on es prenen les grans decisions estratègiques de la cooperativa, així com s’aproven els comptes de l’any que es tanca i el pressupost de l’any que comença.

Està format per les persones sòcies de la cooperativa.

Consell Rector

És el Consell Rector l’òrgan de decisió entre assemblees. És qui té les competències de prendre les decisions del dia. Actualment aquest òrgan està format per:

  • Ariadna Pomar León, presidenta.
  • Guillem Tendero Acín, secretari.
  • Annaïs Sastre Morató, vocal.

Cap d’aquests càrrecs són remunerats.

ESTATUTS
COMPTES 2022
COMPTES 2021
COMPTES 2020
COMPTES 2019
SUBVENCIONS I CONTRACTACIONS PÚBLIQUES